Algemene voorwaarden 365 Consulting Partners

1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • “Opdrachtnemer”: 365 Consulting Partners; gevestigd en kantoorhoudende te Rietbaan 8, 2908 LP, Capelle aan den IJssel, Nederland
 • “Opdrachtgever”: wederpartij van “Opdrachtnemer”

“Professional”: ingehuurde professional die namens “Opdrachtnemer” de werkzaamheden verricht

2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen “Opdrachtnemer”, en “Opdrachtgever” voor zover van (een deel van) deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met “Opdrachtnemer”, voor de uitvoering waarvan door “Opdrachtnemer” derden dienen te worden betrokken. “Opdrachtnemer” en “Opdrachtgever” komen overeen dat “Opdrachtgever” deze voorwaarden ook tegen zich moet laten gelden indien zij een (schade)vordering heeft of meent te hebben op “Professional”, door “Opdrachtnemer” ingeschakelde hulppersonen en/of (rechts)personen die als bestuurder gelden van “Professional” indien en voor zover laatstgenoemde een rechtspersoon is.
 3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden van de “Opdrachtgever” en andere branche- of algemene voorwaarden niet op de dienstverlening van “Opdrachtnemer” van toepassing.
 4. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden, of van de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, laten de overige bedingen onverlet.
 5. Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk aangegaan en door beide partijen ondertekend.
 6. “Opdrachtgever” stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op vervolgopdrachten en/of latere overeenkomsten, tenzij afwijkende voorwaarden schriftelijk zijn overeengekomen en door beide partijen ondertekend.
 7. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 8. Indien één der partijen niet (steeds) de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de desbetreffende voorwaarde(n) niet van toepassing zou(den) zijn of dat die partij het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

3 Offertes

 1. De door “Opdrachtnemer” gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij anders is aangegeven.
 2. “Opdrachtnemer” is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door “Opdrachtgever” schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd, tenzij de “Opdrachtnemer” schriftelijk heeft aangegeven dat de capaciteit niet langer voor de betreffende opdracht beschikbaar is.
 3. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door “Opdrachtgever” gelden als onherroepelijk.
 4. Annulering door “Opdrachtgever” van een door haar geplaatste opdracht kan alleen plaatsvinden met schriftelijke toestemming van “Opdrachtnemer”. Indien “Opdrachtnemer” akkoord gaat met de annulering, is “Opdrachtgever” aan “Opdrachtnemer” minimaal een schadevergoeding verschuldigd van alle tot het moment van annulering door “Opdrachtnemer” gemaakte kosten, zoals door “Opdrachtnemer” op te geven, alsmede een vergoeding voor de omzetderving voor de desbetreffende “Professionals” van “Opdrachtnemer” die voor de geannuleerde opdracht zouden worden ingezet, welke vergoeding ongeachte het moment van annulering wordt gefixeerd op het bedrag dat in rekening zou zijn gebracht voor de desbetreffende “Professionals” gedurende maximaal twee maanden. Bij het berekenen van de omzetderving wordt uitgegaan van de afgesproken inzet van de desbetreffende “Professionals”.
 5. De prijzen in genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 6. Offertes zijn gebaseerd op bij de “Opdrachtnemer” beschikbare informatie.
 7. “Opdrachtnemer” kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de “Opdrachtgever” redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

4 Uitvoering overeenkomst

 1. “Opdrachtnemer” zal zich inspannen de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichtingen van “Opdrachtnemer” uit hoofde van een met “Opdrachtgever” gesloten overeenkomst hebben het karakter van een inspanningsverplichting.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft “Opdrachtnemer” het recht onder haar verantwoordelijkheid derden in te schakelen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
 3. “Opdrachtnemer” heeft het recht na overleg met “Opdrachtgever” ingezette “Professionals” te vervangen door voldoende gekwalificeerde vervangers tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 4. “Opdrachtnemer” zal bevorderen dat haar “Professionals” bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen het bedrijf van “Opdrachtgever” zich gedragen overeenkomst de bij de “Opdrachtgever” geldende werkregels, voor zover deze naar het uitsluitende oordeel van “Opdrachtnemer” de voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden niet onnodig belemmeren.
 5. Een door “Opdrachtnemer” opgegeven termijn voor het verrichten van de werkzaamheden heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. “Opdrachtnemer” is, ook bij een overeengekomen termijn voor het verrichten van de werkzaamheden, eerst in verzuim nadat “Opdrachtgever” hem bij aangetekende brief in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen een redelijke termijn uitblijft.
 6. De “Opdrachtgever” is verantwoordelijk dat alle gegevens, waarvan “Opdrachtnemer” aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de “Opdrachtgever” redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan “Opdrachtnemer” worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet volledig aan “Opdrachtnemer” zijn verstrekt, heeft “Opdrachtnemer” het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke of overeengekomen tarieven aan de “Opdrachtgever” in rekening te brengen.
 7. De door de “Opdrachtgever” te verrichten werkzaamheden zullen worden uitgevoerd tijdens werkdagen en binnen kantoortijden (van 08:30 tot 17:30). Op verzoek van “Opdrachtgever” kan hiervan afgeweken worden in welke geval “Opdrachtnemer” mogelijk een toeslag per uur verrekend wordt conform onderstaande:
  1. Zaterdagen   50%
  2. Zon- & feestdagen 100%

5 Duur overeenkomst en beëindiging

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden door een schriftelijke mededeling aan de andere partij indien:
  1. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, zij zelf haar faillissement heeft aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of anderszins de zeggenschap over haar vermogen heeft verloren;
  2. de andere partij door overmacht niet aan haar verplichtingen heeft kunnen voldoen gedurende een periode van drie achtereenvolgende kalendermaanden, ofwel vaststaat dat de overmachtsituatie langer dan drie achtereenvolgende kalendermaanden zal bestaan. Dit recht tot ontbinding vervalt indien de overeenkomst waarvan de nakoming door de overmachtsituatie tijdelijk werd verhinderd, alsnog wordt nagekomen.
  3. De andere partij enige wezenlijke verplichting uit deze voorwaarden en/of overeenkomst niet nakomt en na ter zake in gebreke te zijn gesteld nalaat alsnog binnen dertig dagen aan de verplichting te voldoen.
 3. Alle bedragen die “Opdrachtgever” aan “Opdrachtnemer” is verschuldigd voor de door “Opdrachtnemer” voorafgaand aan de ontbinding verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die “Opdrachtnemer” heeft op grond van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de Wet.
 4. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde en zonder dat een recht op schadevergoeding ontstaat door één van beide partijen door middel van een aangetekend schrijven opgezegd worden met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij tussen partijen een andere opzegtermijn schriftelijk overeengekomen is.
 5. Bij beëindiging van een overeenkomst blijven de bepalingen in artikel 2, 5.5, 7, 10, 11, 12 en 13 onverkort van toepassing.

6 Wijziging overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. “Opdrachtnemer” zal de “Opdrachtgever” zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft/hebben, zal de “Opdrachtnemer” de “Opdrachtgever” hierover tevoren inlichten.

7 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. “Opdrachtnemer” heeft te allen tijde het recht om de casus(sen), de naam en het logo van “Opdrachtgever” als referentie te gebruiken in verband met (potentiële) andere opdrachtgevers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

8 Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden, behoudt “Opdrachtnemer” zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. “Opdrachtnemer” behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken zonder dat hiervoor een vergoeding of andere tegenprestatie wordt gegeven aan “Opdrachtgever”, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het is “Opdrachtgever” niet toegestaan de door “Opdrachtnemer” verstrekte werken, rapporten, adviezen en dergelijken te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen van enige derde tenzij “Opdrachtnemer” daartoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend.

9 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de “Opdrachtgever” binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan “Opdrachtnemer”.
 2. Klachten als in het eerste lid bedoeld schorten de betalingsverplichting van “Opdrachtgever” niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal “Opdrachtnemer” de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de “Opdrachtgever” aantoonbaar onbruikbaar is geworden. Dit laatste dient door de “Opdrachtgever” schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of van toepassing is, zal “Opdrachtnemer” slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

10 Honorarium

 1. “Opdrachtgever” is aan “Opdrachtnemer” een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de in de offerte van “Opdrachtnemer” vermelde afspraken.
 2. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren en indien in de offerte afgesproken de daadwerkelijke gereden kilometers ten behoeve van “Opdrachtgever”.
 3. Reis- en verblijfkosten, overige gemaakte kosten en aangeschafte materialen ten behoeve van “Opdrachtgever” worden afzonderlijk en volledig aan “Opdrachtgever” in rekening gebracht. “Opdrachtgever” is gehouden deze kosten te voldoen.
 4. Alle door “Opdrachtnemer” opgegeven tarieven zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 5. Het honorarium en de verschuldigde kosten worden per maand achteraf door “Opdrachtnemer” in rekening gebracht bij “Opdrachtgever” door middel van een factuur tenzij anders is overeengekomen.
 6. Jaarlijks vindt per 1 januari indexatie van de overeengekomen tarieven plaats volgens het door het CBS afgegeven indexatiecijfer tenzij anders is overeenkomen.

11 Betaling

 1. Betaling van de door “Opdrachtnemer” in rekening gebrachte kosten en honorarium dient door “Opdrachtgever” te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht of verrekening en/of korting
 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de “Opdrachtgever” in verzuim; de “Opdrachtgever” is van het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Alle bedragen die “Opdrachtgever” aan “Opdrachtnemer” verschuldigd is voor de door “Opdrachtnemer” voorafgaande aan de ontbinding van de overeenkomst verrichte werkzaamheden blijven onverminderd verschuldigd en worden op moment van ontbinding direct opeisbaar, onverminderd alle overige rechten die “Opdrachtnemer” op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden heeft.
 4. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de “Opdrachtgever”, zijn de vorderingen van “Opdrachtnemer” en de verplichtingen van “Opdrachtnemer” onmiddellijk opeisbaar.
 5. Door de “Opdrachtgever” gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten in de eerste plaats, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de “Opdrachtgever” dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien “Opdrachtgever” door haar verschuldigde opeisbare factuurbedragen aan “Opdrachtnemer” onbetaald laat en/of indien “Opdrachtnemer” een gegrond vermoeden heeft dat “Opdrachtgever” haar nog niet opeisbare facturen niet tijdig zal betalen, ook al dient “Opdrachtnemer” als eerste te presteren jegens “Opdrachtgever”, heeft “Opdrachtnemer” het recht haar werkzaamheden in het kader van de desbetreffende overeenkomst of (enig) andere overeenkomst(en) met “Opdrachtgever” op te schorten zonder dat dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van “Opdrachtnemer”.
 7. Indien “Opdrachtnemer” een gegrond vermoeden heeft dat “Opdrachtgever” haar betalingsverplichtingen ter zake van opeisbare en/of niet opeisbare verplichtingen jegens niet (tijdig) zal nakomen, is “Opdrachtgever” gehouden op eerste verzoek van “Opdrachtnemer” geldelijke zekerheid te stellen ten gunste van “Opdrachtnemer” in de vorm van een in Nederland gebruikelijke bankgarantie voor een door “Opdrachtnemer” in redelijkheid te bepalen geldbedrag. Zolang bedoelde zekerheid niet is verstrekt, komt aan “Opdrachtnemer” het opschortingsrecht toe als bedoeld in lid 6.
 8. Indien “Opdrachtgever” enige betalingsverplichting jegens “Opdrachtnemer” niet nakomt is “Opdrachtgever” verplicht aan “Opdrachtnemer” alle door of namens “Opdrachtnemer” ter zake gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, waaronder advocaatkosten, te vergoeden onverminderd alle overige rechten die “Opdrachtnemer” op grond van de overeenkomst of deze voorwaarden heeft.

12 Aansprakelijkheid

 1. “Opdrachtnemer” heeft op grond van de overeenkomst en deze voorwaarden een inspanningsverplichting tot het deugdelijke verrichten van de overeengekomen werkzaamheden. “Opdrachtnemer” is derhalve niet aansprakelijk voor het niet bereiken van enige expliciet of impliciet gesteld doel of resultaat.
 2. “Opdrachtnemer” is niet aansprakelijk voor
  1. bij “Opdrachtgever” of derden ontstane schade die het gevolg is van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens “Opdrachtgever” of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van “Opdrachtgever”;
  2. bij “Opdrachtgever” of derden ontstane bedrijfs-, indirecte- of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade aan computerprogrammatuur en schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
  4. Schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of niet kunnen gebruiken) door “Opdrachtgever” van programmatuur en/of apparatuur.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de aansprakelijkheid van “Opdrachtnemer” uit welke hoofde ook, beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW of andere door de overheid opgelegde heffingen) dat door “Opdrachtnemer” bij “Opdrachtgever” in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.
 4. De eventueel door “Opdrachtnemer” verschuldigde schadevergoeding zal nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de door “Opdrachtnemer” afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van “Opdrachtnemer”.
 6. Iedere vordering van “Opdrachtgever” jegens “Opdrachtnemer” vervalt na verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering. Elke vordering tot schadevergoeding ontstaat op het moment dat de schade ontstaat dan wel in geval van niet direct constateerbare schade op het moment dat de schade naar oordeel van “Opdrachtnemer” voor het eerst geconstateerd had kunnen worden.
 7. “Professionals” van “Opdrachtnemer” kunnen zich jegens “Opdrachtgever” op alle aan dit artikel te ontlenen verweermiddelen beroepen als waren zij zelf partij bij de overeenkomst tussen “Opdrachtnemer” en “Opdrachtgever”.

13 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken alsmede ernstige ziekte of zwaarwegende belangen van desbetreffende Professional(s) van “Opdrachtnemer”, voorzien of niet-voorzien, waarop “Opdrachtnemer” geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor “Opdrachtnemer” niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. “Opdrachtnemer” heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat “Opdrachtnemer” zijn verplichting had moeten nakomen.
 3. In geval van overmacht worden de verplichtingen van “Opdrachtnemer” opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door “Opdrachtnemer” niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien “Opdrachtnemer” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is “Opdrachtgever” gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen “Opdrachtnemer” en “Opdrachtgever” is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, eveneens indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar vestigingsplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van “Opdrachtnemer” is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft “Opdrachtnemer” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

15 Deponering voorwaarden

 1. Aan deze voorwaarden kan worden gerefereerd als “Algemene Voorwaarden 365 Consulting Partners”
 2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam